AI Engineer
Chúng tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc tạo được động lực cho mọi nhân viên, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội vận dụng và phát huy hết khả năng của mình. Tại VDI, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ định hướng con đường phát triển của bạn!